شرایط و ضوابط قرارداد-970515

شما با تایید این برگ اجاره خودرو ، قرارداد اجاره خودرو ، موافقت خود را با کلیه شرایط و ظوابط مندرج در این صفحه اعلام مینمائید

شرایط اجاره و مستاجر

مستاجر اعلام نمود که در زمان اجاره خودرو ادارای گواهینمه معتبر و متناسب با کلاس خودروی درخواست شده میباشد و موجر هیچگونه مسئولیتی در قبال اظهاات خلاف واقع مستاجر ندارد.

در صورت تحویل خودرو د یک ایستگاه و عودت آن در ایستگاه دیگ هزینه یکطرفه طبق تعرفه شرکت از مستاجر دریافت میشود.

پس از اتمام مدت اجاه و عدم تحویل خودرو از سوی مستاجر ، موج موضوع را به عنووان خیانت در امانت تلقی و مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضائی و انتظامی ضمن علام شکایت خیانت در امنت، خواستار توقیف خودرو گردد توضیح اینکه پس از انقضاء مدت اجاره، مستاجر ضامن هرگونه نقص و عیب و خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد و عدم استرداد خودرو می باشد ( شط ضمان بدون تقصیر و تعدی و تفریط و تبدیل ید ضمانی به ید امانی)

نحوه استفاده از خوررو

مستاجر در زمان استفاده از خودرو موظف به رعیت سرعت مجاز بوده و در صورت دریافت گزارش سعت بیش ا 140 کیلومتردر ساعت علاوه بر پرداخت جرائم راندگی، تا 25% مبلغ قررارداد به عنوان استفاده نادرست از خودرو از وی جریمه دریافت خوهد شد.

خودروی مذکور صرفا جهت استفاده در مسی های مجاز میاشد و هرگوه استفاده و رانندگی در مسیر های غیر مجاز از جمله خاکی، صحرائی ، سنگی ، off road  و ... مطلقا ممنوع میباشد در در غیر این صورت مستاجر مکلف به پرداخت معدل 50% ملغ قرارداد به عنوان جریمه تخلف از شرط و همچنین خساات احتمالی وارده به موجر میباشد . عدم رعایت مراتب فوق موجب لغو پوشش بیمه ها نیزز می گردد.

تمدید قراردد

درصورت تمایل به تمدید مدت اجاره، مستاجر مکلف است ضمن مراجعه حضوری به محل موجر نسبت به تمدید اجاره و تنظیم متمم قرارداد اقدام نموده و موظف است ظرف مدت 24 ساعت نسبت به پرداخت اجاره بهاروز های اضافی اقدام نماید. درغیر صورت مشمول پرداخت 15% جریمه تاخیر خواهد شد.

در صورتی که مستاجر پس از انعقاد قرارداد اجاره و اخذ خودرو به دلیلی صد داشت زودتر از مدت اجاره نسبت به استرداد خودرو قدام نماید، مبنای محاسبه اجاره بها بر اساس جدول قیمت ها در بازه زمانی جدید محاسبه و مشمول افزایش قیمت اجاره خودهد گردید.

return

استرداد خودرو

مستاجر میبایست خودرو رادر همان شراطی که تحویل گرفته بدون عیب و نقص و در زمان مقرر عودت نماید.

چنانچه هنگام عودت، خودرو در شرائط مناسببی از نظر پاکیزگی نباشد، مستاجر موظف به پرداخت هینه کارواش میباشد. در صورت مهیا نبودن شائط رویت کامل مبلغ 5.000.000 ريال به عنوان خسارت احتمالی از مشتی اخذ و پس از اطمینان از عدم خسارت به ایشان مسترد میگردد.

خودرو با بگه تحویل و استرداد به مشتری تحویل شده و مستاج موظف به بررسی دقیق وضعیت خودرو(خط و خشهای موجود، وضعیت سوخت و غیره) میباشد. ملاک بررسی وضعیت خودرو هنگام عودت، فرم امضا شده مشتری بوده و هیچکگونه اعتراضی در مورد آسیبهای جزئی یا شکستگی شیشه و غیره پذیرفته نمیشود.

تسویه حساب

مستاجر موظف است پس از عودت خودرو نسبت به تسویه حساب نهایی و دریافت ضمانت عودت خودرو اقدام نماید. در صورتی که تسویه حساب تا 48 ساعت پس از عودت خودرو انجام نشود، موجر میتواند بدون مراجعه به مستاجر نسبت به استیفاء طلب خود با استفاده از اسناد ضمانت اقدام نموده و مستاجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و همچنین متعهد به پرداخت کلیه هزینهای احتمالی وصول مطالبات میبشد. د صورتیکه اجاره بها پرداخت نشود و یا چک اجاره بها نزد بانک عامل وصول نشود، موجر میتواند قبل از پایان مدت اجاره جهت استرداد خودرو اقدام نماید.

حوادث و سوانح(سرقت)

درصورت وقوع هرگوه حادثه و یا تصادف به هنگام انتفاع، مستاجر مکلف است ضمن اعلام به پلیس و اخذ گزارش پلیس و انجام اقدامات قانونی، مراتب را سیعا به موجر اطلاع دهد؛ لازم ه ذکر است استفاده از پوشش بیمه منوط به رعایت مراتب فوق میباشد.

در صورت سقت خودرو و یا تصادف خودرو که منجر به توقف وسیله نقلیه جهت تعمیرات و یا امور اداری در زمان اجاره گردد، اجاره بهای کامل محاسه و پس از پایان مدت اجاره و توقف بیش ا 3 روز، مستاجر متعهد است میزان 50% اجاره بهای روزانه را به ازای هر روز توقف، به عنوان خسارت، در حق موجر پرداخت نماید.

جرائم رانندگی

مستاجر متعهد می شود مبلغ ودیعه جرائم رانندگی مندرج در قرارداد را در زمان عقد قرارداد پرداخت نماید. با کسر مبلغ جرائم رانندگی از ودیعه مذکور طی 75 روز کاری، ملغ باقیمانده پس از مدت فوق الذکر به شماره حساب بانکی اعلام شده توسط مستاجر واریز می گردد. تاخیر حاصل از عدم ارائه اططلاعات حسا بانکی کامل و صحیح در زمان عقد قرارداد به عهده مساجر میباشد.

مستاجر متعهد میشود در مدت انتفاع راسا از پداخت قبوض اخطاریه راهنمایی و رانندگی(جریمه) خودداری و مبلغ کل جریمه به همراه قبوض را به شکت تحویل نماید تا از اقدامات موازی جلوگیری شود. همچنین مبلغ 10% از کل جریمه رانمایی و رانندگی را به عنوان هزینه خدمات (پرداخو اخذ تسویه حساب)  به از مستاجر دریافت میوشد...

موجر مجاز است در صورت خودداری مستاج از پرداخت جرائم رانندگی نست به وصول مطالبات از ضمانت مروطه اقدام نموده و مستاجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. همچین مستاجر متعهد به پرداخت کلیه هزینه های احتمالی وصول مطالبات میباشد.

تعمیرات

مستاجر مجاز به نجام تعمیرات خودرو و یا سویسهای دوره ای نبوده و کلیه اقدامات تعمی ونگهداری و بازدید و سرویس به عهده موجر میباشد. ضمنا در صورت عدم دسترسی موجر به خودرو جهت انجام تعمیرات و سرویس، مستاجر موظف است بمحض اعلام موجر در مدت اتفاع ، نسبت به انجام تعمیرات و سرویس اقدام نماید. بدیهی است هزینه ها با ارائه فاکتور مورد تائید محاسبه و پرداخت میگردد.

در قرارداد های بلند مدت مستاجر موظف است هر 20 روز خودرو را جهت بازدید و سرویس به مدت یک روز در اختیار مستاجر قرار دهد در غیر این صورت ضامن جبران خسارتهای احتمالی عدم سرویس به موقع خوهد بود.

شرایط و مقررات یمه ها و پوشش های خودرو های یوروپکار ایران

نفرات: دیه تا سقف مندرج در متن بیمه نامه ناشی از حدثه توسط خودو شامل: سرنشینان خودرو و خودروی سایرین و عابرین

خودرو های سایین: خسات وادره به خودروهای سایرین که در حادثه غیر مقصر باشند.

خسارت کلی: سرقت خودرو و یا خسارتی که بیش از 70% ارزش خودرو در حادثه صدمه ببیند

ملاک تشیص خسارت کلی نظر کارشناس رسمی شرکت بیمه گر میباشد (هیچکدام از بیمه های زیر خسارت کلی را پوشش نمیدهد)

باتوجه به قوانین جدید بمه مرکزی جمهوری اسلامی ایراندر مود بیمه های شخص ثالث، درصورتی که مستاجر در حادثه مثصر نباشد و بیمه شخص ثالث مقصر خسارت را پوشش ندهد، فرانشیز یمه بدنه استفاده شده برای جبران خسارت خودرو مورد اجاره به عهده مستاجر میباشد.

بیمه بدنه استفده شده برای جبران خساررت خودرو مود اجااه به عهده مستاجر میباشد.

پوشش بیمه در صورتیکه مستاجر مقصر باشد به شرح جدول زیر میباشد.

 

 حداقل زمان اجاره و مسافت مجاز

-حداقل زمان اجاره خودرو یک روز(24ساعت) می باشد.

-مسافت مجاز رانندگی در هر  روز 300 کیلومتر تعیین شده، چنانچه مشتری بیش از این مقدار مسافت را طی نماید ملزم به پرداخت مبلغ اعلام شده در قرارداد اضافه بر اجاره بها خواهد بود.

 راننده خودرو

-راننده خودرو برای خودروهای تا گروه استاندارد  باید حداقل 21 سال و برای سایر گروهها 23 سال تمام سن داشته باشد.

-راننده باید دارای گواهینامه معتبر رانندگی که حداقل یکسال از صدور آن گذشته باشد.

ودیعه جرائم رانندگی

-راننده باید هنگام عقد قرارداد مبلغی را به عنوان ضمانت پرداخت جرائم احتمالی رانندگی بصورت نقد پرداخت نماید. این مبلغ در صورت عدم وجود جریمه 75 روز پس از پایان قرارداد مسترد میگردد. لذا اطلاعات حساب بانکی خود را همراه داشته باشید. ضمنا" 10% مبلغ جرائم رانندگی به عنوان کارمزد از ودیعه جریمه کسر میگردد.

بیمه های بدنه و شخص ثالث

-کلیه خودروها مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای بیمه شخص ثالث و بدنه میباشند. اجاره بهای خودرو با احتساب این نوع بیمه ها است ولی فرانشیز به عهده مشتری می باشد. این امکان به مشتریان داده میشود که جهت کاهش ریسک خسارت تصادفات پوشش های تکمیلی شخص ثالث و بدنه را بطور جداگانه خریداری نمایند. هزینه های مربوط به بیمه های تکمیلی هنگام عقد قرارداد به مشتریان اطلاع داده میشود. همچنین نرخ های مذکور در سایت شرکت نیز قابل رویت است.

بیمه ها

قیمت ها به ازای هر روز میباشد
قیمت های پایین به ریال میباشد

خودرو ها بیمه Basic بیمه medium بیمه permium
پژو405 پژو405 0 170,000 340,000
رنو لوگان 1396,97 رنو لوگان 1396,97 0 200,000 400,000
رنو لوگان اتوماتیک 1396,97 رنو لوگان اتوماتیک 1396,97 0 250,000 500,000
رنو سیمبل 2016 رنو سیمبل 2016 0 350,000 700,000
سراتو دنده ای 1396 سراتو دنده ای 1396 0 350,000 700,000
سراتو اتوماتیک 1396 سراتو اتوماتیک 1396 0 400,000 800,000
هیوندای اکسنت 2016 هیوندای اکسنت 2016 0 400,000 800,000
هیوندای النترا 2016 هیوندای النترا 2016 0 450,000 900,000
رنو فلوئنس 2016 رنو فلوئنس 2016 0 450,000 900,000
تویوتا کرولا 2015 تویوتا کرولا 2015 0 500,000 1,000,000
رنو داستر 2016 رنو داستر 2016 0 500,000 1,000,000
تویوتا کمری 2015 تویوتا کمری 2015 0 500,000 1,000,000
H1 هیوندای ون H1 هیوندای ون 0 550,000 1,100,000
هیوندای النترا 2017،18 هیوندای النترا 2017،18 0 600,000 1,200,000
کیا اسپورتیج 2015 کیا اسپورتیج 2015 0 600,000 1,200,000
2016 LF هیوندای سوناتا 2016 LF هیوندای سوناتا 0 600,000 1,200,000
هیوندای توسان 2017،18 هیوندای توسان 2017،18 0 60,000 120,000
هیوندای سانتافه 2015 هیوندای سانتافه 2015 0 900,000 1,800,000
E200 مرسدس بنز E200 مرسدس بنز 0 900,000 1,800,000
تویوتا لندکروز 2010 تویوتا لندکروز 2010 0 2,000,000 4,000,000

هزینه سوخت:

-پرداخت هزینه سوخت با مشتری میباشد. یوروپکار سعی مینماید خودروها را با بک بنزین پر تحویل دهد. چنانچه میزان سوخت هنگام استرداد کمتر از زمان تحویل خودرو باشد مشتری ملزم به پرداخت میزان 20% بالاتر از نرخ مصوب به ازای هر لیتر بنزین میباشد.

تجهیزات اضافه:

-چنانچه در هنگام درخواست تجهیزات اضافی شامل (نویگیشن، صندلی کودک، زنجیر چرخ و سایر موارد در لیست) درخواست گردد، در اختیار مشتری قرار میگیرد.

سایر خدمات:

-تحویل و استرداد درمحل ایستگاه : رایگان

-تحویل یا استرداد در خارج از ایستگاه در محدوده شهر برای انواع خودرو

-تحویل یا استرداد در محدوده خارج از شهر

-تحویل یا استرداد در خارج از ساعات اداری

For more information please dial +98 913 612 32 32

trust seal
Sign up for newsletter

By subscribing to our newsletter, always get special discounts