فرم تمایل همکاری راننده با خودرو

نام:
نام خانوادگی:
شهر محل زندگی :
نام خودرو:
سال ساخت:
تیپ خودرو:
رشته تحصیلی:
زبان خارجی:
میزان آشنایی با زبان خارجی:
آدرس ایمیل:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
آدرس:
سوابق شغلی:
حقوق درخواستی در ماه:
ویژگی های متمایز کننده شما از دیگران (توضیحات):

For more information please dial +98 913 612 32 32